Okategoriserade

Interpellation angående revisorsgranskning av Formens Hus

Dessa frågor är till styrgruppen och kommer att besvaras i Kommunfullmäktige 2007-11-12

  

Till Hällefors kommunfullmäktige 071106

Interpellation angående revisorsgranskning av Formens Hus

 

Till politikerna i Styrgruppen, Pentti Supponen (s) och Christina Johansson (m) med anledning av revisorsgranskningen av Formens hus och den efterföljande politiska behandlingen.

 

Vid KF 070213 redovisade revisorerna sin granskning av de uppkomna underskotten i samband med invigningen av Formens Hus. Allvarliga brister påtalades, bla felaktiga kostnadskalkyler och ageranden som resulterade i stark tidspress, mycket dålig kontroll av ekonomin av de inblandade och ingen redovisning av ekonomin i styrgruppens protokoll. Vidare att beslut inte fattades i tid vilket medförde förseningar och att medel fördes över från bygget till annan verksamhet och underskottet som då uppstod inte kompenserades. Trots varningar om befarat underskott gav ni i styrgruppen klartecken att köra vidare utan att ta de ekonomiska konsekvenserna.

   Vid den efterföljande utfrågningen av projektledaren Lennart Ljungberg framkom vidare att den avgörande orsaken för det uppkomna underskottet och det beslutsmässiga kaoset var den tidspress som uppstod i och med att invigningen skulle ske under det av socialdemokraterna påkallade "Designåret 2005". Hällefors kommun och Stiftelsen Formens hus skulle i egenskap av huvudmän ha gett uppdraget att invigningen skulle genomföras under 2005. Ni i styrgruppen är Hällefors kommuns representant som huvudman och Pentti Supponen är också kommunens representant i Stiftelsen Formens Hus. Förutom att kommunen som en följd av detta fick teckna en borgen för att täcka underskottet berättade Ljungberg att hela organisationen blev helt utmattad, på gränsen till utbrändhet som han uttryckte sig under utfrågningen. Från styrgruppens håll uttalade Christina Johansson under samma utfrågning att ni styrgruppen haft dålig kontroll på vilka beslut som fattats och i vilka forum det skett. Pentti Supponen ägnade sin kraft åt att kritisera kritikerna och sade bland annat att protokoll inte var så viktiga i sammanhanget med hänvisning till att han personligen kände sig informerad. Det framkom även senare under utfrågningen synpunkter från socialdemokratiskt håll (Allan Myrtenkvist) att vissa kritiska frågor inte borde få ställas till projektledaren utan i högre utsträckning borde hanteras på enskilda tjänstemäns kontor och inte i offentligheten. Vidare uttalades synpunkter att detta var ett pris värt att betala för "kreativa" människors framfart. (Sture Beckman) Som avslutning på utfrågningen beslutade KF att "Misstag som begåtts under projektet och erfarenheter av dessa skall förtecknas så de kan undvikas i framtiden".

   Vid ledamöternas frågestund i KF 070918 ställdes en fråga till Pentti Supponen om hur styrgruppen hanterat ärendet om förtecknandet av misstagen under de sju månader som gått sedan KF beslutet togs och vad man kommit fram till. Svaret var att detta arbete inte påbörjats. Anledningen var att man inte prioriterat frågan.

 

Det finns med anledning av ovanstående många skäl att känna oro. Här framtonar kaotiska beslutsgångar och dåliga begrepp om ansvarsförhållanden. Det uppstår ekonomiska underskott och helt tydligt bedrivs verksamhet utan ekonomisk täckning. Organisationen utmattas och upplevs som på gränsen till utbränd. Allvarliga fel har begåtts och ni i styrgruppen har det politiska ansvaret. Viljan att lära av misstagen och ur detta utveckla det lokalpolitiska arbetet verkar inte vara speciellt stor och därför måste följande frågor ställas:

  1. Varför tar det så lång tid innan ni fullgör ert uppdrag och redovisar vilka misstag som begåtts?

 

  1. Hur resonerade ni i styrgruppen när ni satte tidsramarna för att invigningen skulle ske under 2005? Vad var era skäl att göra denna prioritering och hur vägde ni dem mot nackdelarna som framkommit? Hur förhöll sig Pentti Supponen till denna fråga som kommunens representant i Stiftelsen Formens hus?

 

  1. Orsakerna till underskottet skulle enligt uppgift från revisorer ha uppstått i och med en händelse redan i maj 2005 medan kommunstyrelsen inte informerades förrän i feb 2006, dvs 9 månader senare och dessutom 2 månader efter att invigningen ägt rum. Varför väntade ni så länge med att informera kommunstyrelsen om detta? Finns det en risk att detta kan hända i andra frågor?

 

  1. Kritik mot revisorernas kritik av avsaknaden av protokoll framfördes från Pentti Supponen. Finns det flera punkter i kritiken från revisorerna som av någon av er anses felaktiga eller onyanserade? Beskriv i så fall hur, gärna med exempel.

 

  1. Vad är anledningen till den knapphändiga protokollföringen under denna tid? Har liknande knapphändighet i protokollföringen angående andra ärenden förekommit? På vilket sätt har ni sedan dess förbättrat era protokollsrutiner?

 

  1. Hur ser ni på att organisationen utmattades och upplevdes av projektledaren vara på gränsen till utbändhet? Vilka konsekvenser får ett sådant tillstånd för de anställda och hur arbetar ni med psykosociala arbetsmiljöfrågor för den projektanställda personalen?

 

  1. Delar styrgruppen den från socialdemokratiskt håll framförda uppfattningen i KF 070213 att frågor som dessa på detta sätt inte borde debatteras i KF?

 

  1. När ska redovisning ske av de misstag som begåtts under projektet i enlighet med KF beslut 070213? Kommer den att ske i KF?

 

 

 

För vänsterpartiet i Hällefors

 

Stefan Backius                                                                   Örjan Fredriksson

 

 

 

 

Skriv en kommentar