Okategoriserade

Vänsterpartiets förslag till en ändrad budgetprocess

Här är Vänsterpartiets konkreta förslag för att få en bättre koll på ekonomin genom en förbättrad och fördjupad budgetprocess

 

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
H1 { margin-bottom: 0.21cm }
H1.western { font-family: "Nimbus Sans L", "Arial", sans-serif; font-size: 16pt }
H1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 16pt }
H1.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 16pt }
–>

Budgetprocessen måste förbättras, breddas och fördjupas

Tillsätt en budgetberedning med minst
2 representanter för varje parti 1 januari 2009. Denna grupps
uppgift är att leda budgetarbetet utifrån nedanstående riktlinjer
och särskilt beakta den anmärkningsvärt svåra ekonomiska
situation Hällefors kommun möter. Budgetberedningen återkopplar
sitt processarbete i Kommunfullmäktige en gång om året då också
riktlinjerna kan förändras.

Riktlinjer:

 • Budgetarbetet ska
  ske utifrån så realistiska och transparenta
  underlag som möjlig. Vi vill få bort ”jultomtekulturen”.
  Bland annat betyder detta i praktiken att man inte centralt
  underbudgeterar och att verksamheterna lägger in alla
  kostnader som verksamheterna beräknas få.

 • Alla beslut kring så kallade
  strategimedel och andra viktiga ekonomiska beslut skall upp till KS.
  Inga beslut, inte ens informella, ska tas i kontaktgrupp.
  Kontaktgruppen återgår till att enbart vara beredning för KS/KF.

 • Budgetberedningen inleder en tätare och fördjupad kontakt med
  och analys av nämnderna. Fördjupad redovisning och analys av
  verksamheternas kostnadsökningar genomförs.

 • Budgetprocessens tidschema ses
  över för att i större utsträckning få med förhandlade löner i
  ramarna.

 • En fördjupad analys av SKL
  prognos ska göras där kostnadsökningar i Hällefors kommun
  analyseras och jämförs med liknande kommuner.

 • Ett fördjupat arbete med
  verksamhetsmålen och en utveckling av kvalitetredovisningar ska
  ske.

För vänsterpartiet 2008-10-20

Örjan Fredriksson, Anna Eriksson

Skriv en kommentar