Kommunstyrelsen

Rapport kommunstyrelsen 26/1

Den hetaste punkten på tisdagens kommunstyrelse var frågan om ändring av Kulturskolans reglemente. Till grund för förslaget låg det beslut bildningsnämnden fattat om framtida skol- och ledningsorganisation för bildningsförvaltningen. Mycket kritik har lyfts kring denna fråga då man från flera håll är oroliga för att denna förändring kommer innebära slutet för Kulturskolan som den ser ut idag. Vänsterpartiet delar denna uppfattning och Örjan Fredriksson yrkade därför återigen på återremiss av förslaget. Detta yrkande fann bara stöd hos två av kommunstyrelsens ledamöter, ordförande Peter Carlsson, (s) och Pentti Supponen från samma parti. Samtliga andra ledamöter yrkade bifall till liggande förslag om ändring av reglementet och beslut fattades i enlighet med detta.

Under debatten yttrade också Susanne Grundström, (s) och Anna Eriksson, (v) sig negativa till liggande förslag. Det slutgiltiga avgörandet i frågan kommer att tas i kommunfullmäktige den 16 februari.

Man beslutade även att Tillväxtenheten ska få ta över driften av Lindholmstorpet och där driva projekt för arbetslösa ungdomar. Cafédelen kommer läggas ut på entrepenad.

Skriv en kommentar