Förslag

Motion om kulturen som en del av en bredare kommunal strategi

Inlämnad 100216

Diskussionen kring kulturen som kommunens övergripande strategi behöver breddas och vitaliseras. Hällefors har utgett sig för att vara bra på kultur, men kulturens roll i den kommunala övergripande strategin har varit otydlig. Exempelvis har detta blivit tydligt i debatten kring Bildningsnämndens framtida skol- och ledningsorganisation för bildningsförvaltningen, och då speciellt rörande Kulturskolans reglemente. Vidare har kulturen på det kommunala planet i Hällefors oftast förknippats med olika estetiska uttrycksformer, men kultur är mycket mer än så. Det handlar om ett levande samhälle, om gemenskap och trygghet, om mötet mellan olika traditioner – i förlängningen vår gemensamma framtid. Vi vill därför se en breddning av kommunens utvecklingspolitik till att innefatta frågor som i högre grad rör innevånarnas delaktighet och livskvalité.

Utvecklingspolitikens demokratiska förankring i samhället har hittills fungerat dåligt. Vi har sedan 2003 ett strategidokument som deklarerar de tre ben vi idag kallar övergripande strategier för kommunen – måltid, design och teknik. Hällefors och Grythyttan som ”varumärken” är intimt förknippade med kulturverksamhet och vi är idag kända vida omkring för våra satsningar. Denna utveckling har haft en negativ baksida lokalt som kan beskrivas som dålig och ibland obefintlig förankring. Varken medborgare eller stora delar av den kommunala organisationen har varit delaktiga. Även de politiska organen har inte alltid funnits med på banan i tillräckligt hög utsträckning. Ytterligare en anledning till utvecklingspolitikens bristande förankring har varit att visionerna som formulerats inte haft någon större kontakt med medborgarens verklighet och de faktiska ekonomiska förutsättningar som står till buds för en liten kommun som Hällefors. Att detta skulle behöva förändras betyder inte att idéer och visioner skall strypas – tvärtom – det är snarare ett argument för att en bredare förankring behövs där många ges möjlighet att aktivt delta i kommunens utvecklingspolitik. Fler kockar kokar bättre soppa. Vårt förslag om en politisk beredning under fullmäktige tror vi är ett steg i denna riktning och kan bidra till en utveckling av den reella kommunala demokratin.

Kulturen bör ingå som en del av den övergripande kommunala strategin som för utvecklingen framåt. Kulturskolan har också blivit något av ett signum för kommunen och bör därför utvecklas. Ungdomarnas perspektiv i den lokala utvecklingspolitiken bör få ökat utrymme. Det ökande antalet studenter kombinerat med bristande möjligheter för ungdomar att påverka talar för detta. Likaså den oroväckande ökningen av narkotikabrott samt återkommande synpunkter på brister i kultur- och fritidsutbud. Även integrationsfrågorna handlar i grunden om kultur. Mötet mellan olika traditioner och perspektiv är i grunden en stor tillgång. Hällefors ambitioner att ta emot flyktingar och en ökad invandring kräver en övergripande politisk fokusering och medveten utveckling i integrationsfrågor.

Vi vill bredda utvecklingspolitiken så att den även omfattar kulturfrågor, ungdomsfrågor och integrationsfrågor och att den organiseras politiskt under en fullmäktigeberedning. Detta kommer att innebära en demokratisering av utvecklingspolitiken då den hamnar närmare ett folkvalt organ. Denna FUNKI1 beredning skulle kunna jobba med strategiska utvecklingsfrågor på kommunal nivå utifrån följande utgångspunkter:

Framtid * Hällefors strategiska utveckling som hembygd och framtida samhälle

Ungdom * Levande ungdomskultur med reella möjligheter till inflytande

Näringsliv * Näringslivets mångfald och profilering

Kultur * Övergripande kulturstrategi och livskvalitet för medborgarna
Intergration * Mångfald, gemenskap och trygghet

Organiserandet av beredningen öppnar också möjligheter för ett bredare demokratiskt arbete kring utvecklingspolitikens organisering och förankring, i nära samarbete de organisatoriska resurser som idag finns tillgängliga, exempelvis demokratiberedningen och tillväxtenheten. Dessutom är det dags att utvärdera och revidera kommunens övergripande strategi. Denna breddade utvecklingspolitiska fullmäktigeberedning kan då bli en central instans för detta arbete.

För ett bättre och mer förankrat Hällefors föreslår vi:

  • att kommunfullmäktige tillsätter en FUNKI- beredning enligt ovanstående utgångspunkter
  • att denna beredning får i uppdrag att utvärdera och revidera kommunens strategidokument med utgångspunkt från FUNKI-strukturen

Stefan Backius

Vänsterpartiet Hällefors

Susanne Grundström

Socialdemokraterna Hällefors

1 Detta arbetsnamn liknar KK-stiftelsens FUNK-modell (Forskning, Utveckling, Näringsliv, Kultur) som fokuserar kulturens betydelse för att skapa tillväxt och utveckling. Denna upplevesleindustri hävdar KK-stiftelsen utgör en marknad som idag uppgår till cirka 7 % av världens BNP. Genom att med övergripande strategier jobba åt samma håll med utvecklandet av kultur- och näringslivsfrågor kan vi i Hällefors finna synergieffekter och framgångar inom marknaden för kultur- och upplevelseprodukter

Skriv en kommentar