Okategoriserade

Reservationer

Under sammanträdet med Kommunfullmäktige i Hällefors kommun den 2014-11-11 valde vänsterpartiet att reservera sig mot ett antal beslut. Nedan kan ni läsa våra skriftliga reservationer:

Reservation dagordningspunkt 7 Politisk organisation

Med vetskap om att majoritetens förslag till ny politisk organisation skulle röstas igenom var Vänsterpartiet berett att stödja detta under förutsättning att en oppositionsrådspost införs. Syftet  var att förbättra det politiska klimatet, hitta mera samsyn och fungerande former för dialogen och relationen mellan majoritet och opposition. Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att rösta ner Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Det beslut som tagit om ny organisation är ett principbeslut, och formerna för oppositionsrådet skulle det ha funnits gott om tid till att utarbeta tills nästa gång KF sammanträder i december, särskilt som så gott som alla ärenden som rör organisationen återremitteras till KS.

Då majoriteten avslog Vänsterpartiets tilläggsyrkande (att ett oppositionsråd ska införas) blev det omöjligt för Vänsterpartiet att stödja förslaget till ny politisk organisation på den här punkten, varför vi röstade för avslag och härmed skriftligen reserverar oss mot den av fullmäktige antagna politiska organisationen.

Reservation dagordningspunkt 24 Förvaltningsrätten i Karlstads dom avseende överklagan

Vi reserverar oss härmed mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande om en konsekvensanalys som ett resultat av att Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft.

Det behövs en ordentlig utredning av de ekonomiska och politiska följderna av domen, så att kommunen kan planera för en eventuell påverkan på exempelvis budgetarbetet samt att undvika att liknande misstag inte upprepas. Utan en sådan analys är risken stor för att oplanerade utgifter kommer att påverka kommunens verksamheter negativt.

Medborgarna har också rätt att få besked om konsekvenserna av domen när den vinner laga kraft.

Skriv en kommentar