Kommunalpolitiken

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S)

 Till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S):

 Interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet

Under kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31 yttrade Vänsterpartiet skarp kritik kring oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet. Grunden för denna kritik är att Vänsterpartiet de senaste åren noterat att majoriteten har:

 • tagit bort gruppledarskapet och mer eller mindre helt tagit bort oppositionens fasta arvoderade tid, samtidigt som man ökat sin egna. Detta skulle enligt majoriteten innebära en besparing. Istället kan vi se att majoriteten budgeterat nästan en miljon kronor mer för politiska kostnader innevarande år.
 • nekat till en oppositionsråds-plats i den nya organisationen.
 • motsatt sig en ”oppositionspott”.
 • lagt sig i oppositionens val.

Att oppositionen:

 • är utestängda från presidiet i kommunstyrelsen och föreslås bli det även i fullmäktiges beredningar.
 • är utestängda från arbetsgrupper (stipendier, exempelvis).
 • är utestängda från strategiska rekryteringar, utredningar och omorganiseringar.
 • inte är inbjudna till ”kom och träffa politiker”.
 • inte getts möjlighet att delta i arbetet med kommunstyrelsens internbudget.

Vi ser också:

 • att utskotten är stängda för oppositionens partiföreträdare.
 • återkommande tunga handlingar läggs på bordet utan möjlighet till inläsning och beredning.
 • långa och tunga dagordningar. Senaste KS är ett bra exempel.
 • otydliga styrdokument och ständiga revideringar så knappt någon vet vilket dokument som gäller (exempelvis arvodesbestämmelserna).
 • tjänstemannabeslut utom delegation på uppdrag från politiska ledningen.
 • formella tvivelaktigheter och bakvända beslutsgångar.

Detta gör sammantaget att oppositionens förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag är ytterst små, om ens några. Den samlade oppositionen representerar ungefär 40 % av väljarna i Hällefors kommun men har bara motsvarande knappa 15 % fast arvoderad tid medan majoriteten har närmare 290 %. Den marginalisering som majoriteten genomdrivit hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Oppositionen måste beredas reella och likvärdiga möjligheter att delta och verka. Det är en avgörande och grundläggande del av det demokratiska styrelseskicket.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

 1. Vill majoriteten ha en opposition?
 2. Om ja, vilka åtgärder kommer kommunstyrelsens ordförande vidta för att stärka oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet och fullfölja sitt uppdrag på ett reellt och likvärdigt sätt?

 

Samuel Eriksson (V)

Skriv en kommentar