Förslag

Vårt yrkande på KF 15/9 på Vision för översiktsplan

KF-möte Hällefors

Yrkande Vänsterpartiet, Vision för arbetet med översiktsplan

Förslaget som ligger från styrgruppen är inte dåligt, och det pekar på viktiga utvecklingsområden. Som vision skulle det dock behöva var spetsigare, och för att bli den vägledning som behövs för att starta ÖP-arbetet, vilket det nu är bråttom med, skulle det vara förtjänt av en mer konkret politisk viljeriktning.

Anslaget i styrgruppens vision är att Hällefors ska växa in i det moderna tjänstesamhället. Vi ställer oss tveksamma till om begreppet ”moderna tjänstesamhället” är det som bäst kännetecknar den utveckling vi kan vänta oss de närmast kommande decennierna. Vi ser istället att inriktningen nu handlar om livskraftiga och hållbara samhällsbyggen genom att utveckla större förmåga till återhämtning (resiliens, med ett fint ord). Detta innehåller delvis en ökad konsumtion av tjänster, eftersom tjänster ofta är mindre resurskrävande än materiell konsumtion. Men det kan också betyda mer jordbruk, utveckling av skogs- och naturbruk och nya metoder för energiutvinning. Och definitivt handlar det om innovationer inom infrastruktur, energisystem och transporter. Hällefors kommer dessutom fortsätta vara beroende av våra största industrier. Så även om tjänstesamhälle har en viss relevans, menar vi att strävan mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bättre beskriver de aktuella samhällsprocesserna.

Att Hällefors kommun ska växa in i ett omgivande samhällstillstånd är att lägga ribban snett. Vi menar att det skulle gynna ÖP-processen med ett mer offensivt anslag. Vi ser att Hällefors kommun har goda förutsättningar att öka sin attraktionskraft i en omvärld och samhällsutveckling som prioriterar hållbart samhällsbygge. Som liten kommun har vi närheten, de icke-anonyma sammanhangen och därmed förutsättningar för trygghet, som kan vara grunden för social hållbarhet. Vi har förutsättningar för ekonomisk och ekologisk hållbarhet (något som i framtiden alltmer blir tvunget att gå hand i hand) genom redan befintliga företag som bland annat jobbar med förädling av återvunnen materia, med lokala naturresurser, livsmedelsproduktion, småskaligt mathantverk och restaurangnäring. Vi har förutsättningar för växande ”gröna näringar” så som naturturism, upplevelseindustri, djurhållning, rekreation, livsmedelsförädling, energiproduktion med mera.

Förslaget nedan utgår från styrkorna i styrgruppens förslag samtidigt som det ger mer substans genom tydligare politisk viljeriktning – inriktningen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är genomgående, från visionen ner i de prioriterade områdena – utan att för den skull peka ut slutresultatet.

Vänsterpartiet yrkar att texten nedan antas som vision för ÖP-arbetet.

Vision

Med ursprung i Bergslagens skogs- och järnbruk stärker och utvecklar vi kunskaper och näringar som skapar sysselsättning och framtidsutsikter i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Människor väljer att bo i Hällefors då vi som liten kommun erbjuder livskvalitet i form av närhet, sammanhang och trygghet.

I det perspektivet är översiktsplanens prioriterade områden:

Förankring i Bergslagens historia och natur

– Synliggöra minnena av tidigare generationers verksamheter och livsvillkor.

– Uppmuntra kommuninvånarnas och turisternas begagnande av våra miljöer för rekreation och naturupplevelser.

Sysselsättning och infrastruktur

– Stärka befintliga näringar och företag.

– Ge förutsättningar för nyskapande verksamheter, gångbara i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart framtidsperspektiv.

– Analysera behov och bereda möjligheter för utveckling av infrastrukturen.

Boende och offentliga miljöer

– Stärka våra livsmiljöer genom att göra dem långsiktigt hållbara (ekologiskt, ekonomiskt och socialt).

– Omstrukturera det allmännyttiga bostadsutbudet utifrån befolkningens sammansättning och efterfrågade behov.

– Forma ett levande och inbjudande centrum i Hällefors tätort som är attraktivt för lokal handel och fungerar som en tillgänglig och välkomnande mötesplats för alla.

Skriv en kommentar