Offentligt möte

Hälleforsvänsterns guide till kongressen

Om du vill delta i utformandet av Vänsterpartiets politik är arbetet inför kongressen grejen för dig. Motioner till kongressen ska vara inskickade senast 5 februari till [email protected] Men om du vill att distriktet ska anta din motion som sin egen ska de ha den senast 8 januari, se nedan.

Du kan också delta i kongressdebatten på partiets hemsida: http://www.vansterpartiet.se/debatt

Motioner
Du kan skriva motioner enskilt eller tillsammans med en eller flera andra medlemmar. För att få ökad tyngd bakom din motion kan du också prova med att få den antagen som antingen vår partiförenings egen motion eller som vårt distrikts motion. Vill du testa den i partiföreningen ska du ta den med till medlemsmötet 27 januari kl. 18, eller ännu hellre maila den till [email protected] senast 19 januari för att få ut den med kallelsen till medlemsmötet.
Vill du testa att få den antagen som distriktets motion är det lite mera bråttom. Då ska den skickas till [email protected] senast 8 januari för att distriktsstyrelsen ska kunna behandla den på sitt januarimöte, det vill säga samma dag som motioner till distriktsårskonferensen också ska vara inne.

Om du i sann folkbildningsanda vill (öva dig att) skriva motioner tillsammans med andra kan du delta i vår studiecirkel ”Att skriva motioner inför DÅK och kongress”. Du behöver inte ha några egna idéer till motioner på förhand och det är inget krav att skicka in någon motion om du inte vill. Cirkeln har nämligen flera syften: 1) att öva sig i att skriva motioner i allmänhet, 2) att inspirera varandra, 3) förhoppningsvis få ihop ett gäng motioner från Hälleforsvänsterns medlemmar till både distriktsårskonferensen och kongressen.
Cirkelns träffar är 5 januari kl 17.30 (DÅK-motioner), 9 januari kl 13 (Kurstillfälle Vänsterskolan) och 18 januari kl 18 (Kongressmotioner).

Det betyder att de kongressmotioner som blir resultatet av cirkeln inte hinner skickas till distriktsstyrelsen. Om du vill att distriktsstyrelsen ska ta ställning till din kongressmotion får du skriva den och skicka in på egen hand senast 8 januari.

Du får handledning i att skriva kongressmotioner även på partiets kongressida: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016
Där finns också förslagen som du kan motionera på och där står hur du gör för att nominera. Du kan också se en intervju med partisekreterare Aron Etzler om kongressen i Örebro.

Socialistiska strategier
Såhär skriver programkommissionen i följebrevet till sina föreslagna ändringar i partiprogrammet: Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med många, både inom och utom Vänsterpartiet, sedan dess. Med detta som utgångspunkt har programkommissionen nu också lagt fram en del förslag till revideringar av partiprogrammet.

Varför då fokusera på strategi och visioner? I ett läge då det politiska samtalet ofta handlar mer om vad som måste försämras och för vilka – snarare än om politiska alternativ och visioner – finns en stark potential för vänsterkrafter som kan visa att förändring är inte bara önskvärd – utan också möjlig. De nya skrivningarna syftar just till att peka ut hur konkreta förbättringar – som både gör livet rikare och friare för fler människor och som varaktigt förändrar styrkeförhållandena i samhället – kan genomföras. (http://www.vansterpartiet.se/assets/Foljebrev-PP.pdf )

En intressant reflektion är att det som programkommissionen skriver stämmer bra överens med hur vi resonerat om att i vår kommunikation fokusera på att politisk förändring är möjlig, exempelvis med parollen ”Tillsammans för förändring” som ska sättas upp på Alexanders hus och Kompols prioritering av arbetstidsfrågan under 2016.

Konkret innebär programkommissionens förslag till kongressen att sista kapitlet i partiprogrammet, ”Strategiska huvudlinjer för en vänsterpolitik” helt skrivs om och utökas, bland annat genom att text i andra kapitel stryks och innehållsligt flyttas till strategikapitlet.

Ali Esbati, programkommissionens ordförande, skriver: En annan aspekt som är insprängt här och var i skrivningarna, och som jag hoppas kan bli mer vägledande för partiets arbete, är något till synes så enkelt som att vår politik ska kunna förknippas med framtidstro, trevnad och skoj! Kanske har vi ibland varit för dåliga med att lyfta fram det, inte bara när vi talar om kulturpolitik, utan också i diskussioner om allt från stadsplanering till arbetets innehåll. Jag tror hur som helst att det är av strategisk betydelse för ett vänsterparti i denna på många sätt bistra tid. (http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/det-racker-inte-att-ha-ratt)

Förslaget till förändrat partiprogram finns här: http://www.vansterpartiet.se/assets/Reviderat-partiprogram-151204.pdf

Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram
Såhär skriver partistyrelsen i sitt följebrev till förslaget till punktprogram:
När punktprogrammet behandlas på Vänsterpartiets kongress 2016 innebär det slutpunkten på ett av de mest ambitiösa programarbeten som skett i Vänsterpartiet på årtionden. Detta både sett till arbetsinsatsen som lagts ned i processen, och till det omfattande politiska helhetsgrepp och förutsättningslösa och prövande förhållningssätt gentemot Vänsterpartiets egen politik och tidigare ställningstaganden som processen varit uttryck för.

Bakgrunden är att partikongressen 2012 beslutade att Vänsterpartiet skulle inleda ett arbete för att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program som ”visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.” En programgrupp tillsattes och har sedan andra halvan av 2012 arbetat med att identifiera de centrala utmaningarna, för att därefter dra upp de politiska linjerna till ekologiskt-ekonomiskt program.

Programgruppen har kort kallats ”Ekoeko” och deras slutrapport Politik för en rödgrön omställning kan du läsa här: http://www.vansterpartiet.se/assets/Politik_for_en_rodgron_omstallning_Slutrapport_Ekoeko.pdf

Själva förslaget till kongressen från partistyrelsen kan du läsa här: http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoekoprogram.pdf

Delta på kongressen – ombud, funktionärer och åhörare
På en kongress samlas flera hundra vänsterpartister. 2016 års kongress är på behändigt avstånd i Örebro 5-8 maj, så ta chansen. Du kan närvara på kongressen på olika sätt.
Vill du vara ett av de 225 ombud som har rösträtt och därmed fattar besluten på kongressen måste du bli vald som ett av Örebro läns 8 ombud. Mer info om hur ombudsvalet går till kommer att komma från distriktet.
Kongressen behöver många olika slags funktionärer för att fungera. Det kommer komma en webbenkät från partiet till din mail. I den kan du ange när och med vad du vill bidra.
Det går också att åka som åhörare, det vill säga att närvara på kongressen och ta del av förhandlingarna, men utan yttrande- och beslutsrätt. Du behöver dock anmäla dig. Formulär för anmälan kommer upp på partiets centrala hemsida www.vansterpartiet.se efter nyår, så håll utkik.

johankongres

Johan Stolpen drar en anekdot om huspriserna i Hällefors från talarstolen på Vänsterpartiets 40:e kongress i Stockholm.

Skriv en kommentar