Kommunalpolitiken

Motion om skyfallsmodulering

MOTION OM SKYFALLSMODULERING

Vi upplever redan effekter av klimatförändringarna, och vi behöver förbereda oss för ökande problem.

Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår, när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall och långvariga regn innebär att ledningarna bli överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker.

Ändrade nederbördsförhållanden, yt- och grundvattennivåer ökar risken för erosion, ras och skred, vilket kan frigöra kemiska ämnen och smittämnen. Markföroreningar som i dag ligger relativt orörliga i marken kan, som en följd av ras, skred och erosion, komma upp i markytan, där de kan utgöra ett hot mot människor och djur på plats eller längre ned i vattnets flödesriktning.

Det finns idag datorprogram för simulering av skyfallseffekter, med vars hjälp man kan identifiera de områden som riskerar att drabbas av översvämningar. I några kommuner har man tagit hjälp av ett sådant datorprogram och använt sig av resultatet för att gräva dammar, samt kanaler till grönområden och våtmarker som kan ta upp de plötsligt ökade vattenmängderna. Man har satsat på mer öppen dagvattenhantering framför nedgrävda ledningar.

I Hällefors kommun är det kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik (BKT) som ombesörjer VA-systemet. Det skulle vara en ekonomisk såväl som organisatorisk fördel om övriga medlemskommuner i BKT beslutade att gå ihop om simuleringsprogrammet och utökade det geografiska området att gälla hela BKT, något vi som kommunfullmäktige i Hällefors inte styr över.

Jag yrkar

att Hällefors kommun budgeterar för och införskaffar ett simuleringsprogram, för att kunna göra en riskanalys för tätortsbebyggelsen och föreslå åtgärder för att kunna ta hand om plötsligt och kraftigt ökade dagvattenmängder i Hällefors kommuns geografiska område.

att BKT får tillgång till programmet.

 

För Vänsterpartiet

 

____________________

Berit Qvarnström

 

Underlag:

Stadsbyggnadskontoret i Malmö:

Översiktlig planering (skyfallsmodulering)

Avdelningschef Josephine Nellerup

E-post: [email protected]

Tel: 040-342415

 

Länsstyrelsen i Örebro län:

Klimatanalys för Örebro län (utförd av SMHI)

Modellering av temperatur, nederbörd och

vattenflöden i ett framtida klimat

 

Bäckman et al. 2007:

”Klimatförändringars inverkan på allmänna avloppssystem. Problembeskrivning, kostnader och åtgärdsförslag, Underlagsrapport utarbetad för Klimat- och sårbarhetsutredningen Bilaga B 16”.

qvarnström

Berit Qvarnström

Varför är motionen viktigt?

Berit: ‘Klockan är fem över tolv när det gäller att stoppa de klimatförändringar som vi människor åstadkommer. Därför måste vi nu agera på två fronter samtidigt- både bromsa upp vår klimatpåverkan i möjligaste mån, och förbereda oss på att möta de förändringar som vi redan ser konsekvenserna av.
Skyfallsmodulering är ett sätt att avslöja de svaga punkterna i ett område, när det gäller risk för översvämningar. Därigenom kan man förbättra möjligheterna att ta om hand vattenmassor vid häftig och långvarig nederbörd.’

Skriv en kommentar