Fullmäktige

Motion angående planering av resurser i äldreomsorgen

För att möta förväntade framtida toppar i behovet av platser i äldreomsorgen bör Hällefors kommun inom den närmaste tiden börja bygga ett överskott av korttidsplatser.

Överskottet kan hyras ut till grannkommuner som har akut behov av korttidsplatser. När Hällefors kommun har behov av fler permanenta platser, kan korttidsplatser tas i anspråk för detta ändamål.

På så sätt skapas en buffert av platser i äldreomsorgen, som kan balansera de toppar som väntas uppstå under vissa perioder.

Vi yrkar att förvaltningen uppdras ta fram en plan för fler korttidsplatser som vid låg beläggning kan hyras ut till andra kommuner eller vid behov omvandlas till permanenta platser.

Berit Qvarnström

Amanda Kron

Johan Stolpen

Stefan Backius

Vänsterpartiet i Hällefors

Skriv en kommentar