Fullmäktige

Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Johan Stolpen (v)
Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Presidium, ledamöter, åhörare,
I Vänsterpartiets budgetförslag har vi 10 miljoner mer än majoriteten att
lägga på våra välfärdsverksamheter kommande femårsperiod. Det
uppnår vi genom att vi har ett lägre budgeterat resultat i motsvarande
storlek.
Som en konsekvens investerar vi fem miljoner mindre under fem år, och
amorterar 3 miljoner mindre.

Vår ekonomiska plan utgår från den strategi som vi i Vänsterpartiet
anser är den bästa för Hällefors kommuns utveckling.

Den handlar det om att i ett omedelbart perspektiv prioritera att
invånarna i Hällefors kommun har en lokal välfärd att verkligen lita på,
och att vi blir påtagligt bättre på att underhålla kommunens lokaler. Den
mest profilerade investeringen på kortare sikt är utvecklingen av centrum
i Hällefors tätort. Omedelbart måste vi också ta tag i
bostadsförsörjningsfrågan och det kommer på sikt antagligen innebära
investeringar i bostadsbyggande. Och när detta är på plats, ja, då kan vi
bygga simhall.

I enlighet med det här yrkar Vänsterpartiet på att revidera kommunens
inriktningsmål och lägger ett förslag med helt och hållet nya brödtexter
och mål.

Ordförande,
Vi har duktiga medarbetare i kommunens välfärdsverksamheter. Det
mest effektiva sättet en kommun kan använda skattepengarna i syfte att
uppnå en välfärd och samhällsservice av högsta klass är att satsa på sin
personal. Personalens förutsättningar att utföra ett gott arbete har en
direkt påverkan på service och livskvalité för alla oss som är beroende
av kommunens verksamheter – det här går som en röd tråd genom
Vänsterpartiets förslag till inriktningsmål.

Heltid som rättighet, deltid som möjlighet
I Hällefors ska alla anställda som vill arbeta heltid inom välfärden
självklart få göra det.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL,
arbetar för att göra heltid till rättighet med deltid som möjlighet. Att
förvaltningen i Hällefors kommun börjat jobba efter denna princip är
lysande. Vi vänsterpartister tycker att det är en principiell fråga och att
fullmäktige ska bevärdiga sig med att fatta ett politiskt beslut, för att visa förvaltningen sitt stöd.

Det är ett slag mot det politiska styret i kommunen att detta initiativ ska
komma från förvaltningen och inte politiken, att förvaltningen är mer
progressiv än politiken och i synnerhet än Socialdemokraterna vid
makten. Så går det när S samarbetar med högern.

Enligt tidningen Arbetet hade 14 landsting och 57 % av landets
kommuner i början av förra året tagit beslut om heltid som norm,
däribland våra grannar Filipstad, Ludvika och Nora. Också i Hällefors
kommun ska man ha rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.

Det innebär att det i anställningsvillkoren ska ligga heltid i botten, så att
de som vill och behöver därmed kan arbeta heltid. Samtidigt ska
kommunen som arbetsgivare vara generös med att bevilja deltid för dem
som inte vill eller kan arbeta heltid.

Delade turer
Att ta bort delade turer var en valfråga för Vänsterpartiet. Hade vi suttit
vid makten hade vi arbetat för det från dag ett denna mandatperiod. Nu
har det har kommit enstaka glädjande signaler från en
kommunstyrelseberedning om att ta bort de delade turerna, men inte
mer än så. Även här tycker Vänsterpartiet att fullmäktige ska fatta ett
beslut för att visa på en tydlig politisk vilja och riktning.

Det räcker dock inte att endast ta bort de delade turerna. Om
arbetsvillkoren ska förbättras även för alla dem som arbetar deltid måste
den oerhört stelbenta 19-dagars regeln upphöra. Den innebär att en
deltidsanställd under en fyraveckorsperiod ska jobba lika många dagar
som en heltidsanställd. – Why?

Sex timmars arbetsdag
Situationen för socialtjänsten i Hällefors är inte unik: hög
arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal, ofta påfrestande vakanser
och stora utmaningar att rekrytera vid exempelvis pensionsavgångar.
Det är en situation vi delar med andra kommuner.

Kommunerna har stora svårigheter att rekrytera, särskilt till
barnhandläggare och försörjningsstöd. Kostnaderna i kommunerna för
inhyrda stafettsocionomer ökar lavinartat. Akademikerförbundet SSR
beräknar att personalflykten från socialtjänsten kostade kommunerna 2,5
miljard mellan 2014-2015.

För att möta utmaningarna och bli en mer attraktiv arbetsgivare har flera
kommuner infört sex timmars arbetsdag i sina socialförvaltningar.
(Angered, Östersund, Sundsvall, Gävle, Jönköping.)

Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på
socialtjänsten inom IFO. Reformen införs under två år. Vi lägger 900 000
2018 och ytterligare 1,1 miljoner 2019.
Därmed finns gummisnodd för förvaltningen i hur man genomför
införandet.

Det långsiktiga målet är en arbetstidsförkortning för alla. Men
förändringen behöver börja någonstans för att knuffa utvecklingen i den
riktningen. Då är det klokt att börja där reformen kan göra störst skillnad
för kommunen.

Vänsterpartiet ser arbetstidsförkortning som ett viktigt verktyg för att
rekrytera i bristyrken. Men vi ser också sex timmars arbetsdag som
nästa stora samhällsreform – det är dags nu och vi vill att Hällefors
kommun ska få vara med på rean!

Skriv en kommentar