Fullmäktige

Yttrande ärende 10

Yttrande ärende 10, Taxa för flytt, uppställning samt skrotning av fordon

Ärendet handlar om att förbättra förutsättningarna att få skrotbilar som står och
skräpar runt om i kommunen flyttade. I beslutsunderlaget, under rubrikerna miljö och
medborgarperspektiv, anges att man inte funnit några aspekter på frågan.
I motsats mot vad majoriteten menar i sitt beslutsunderlag, vill vi framhålla att det
finns tydliga vinster ur miljö- och medborgarperspektiv med att skapa förutsättningar
för att skrotbilar i högre utsträckning flyttas och demonteras/skrotas.
Det här är en fråga som i hög utsträckning engagerar invånare. Att skrotbilar blir
stående minskar självklart trivseln för oss som bor i kommunen, samtidigt som det
ger ett dåligt intryck för besökare.
Ärendet kommer från början från KNÖL (samverkan mellan de fyra kommunerna i
norra Örebro län). Man har velat göra något åt vårt gemensamma problem med
skrotbilar. Bollen har gått till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som äger
ansvaret i frågan, och därifrån har detta ärende kommit till vår kommun och de tre
andra kommunerna.
Med tanke på hur mycket vi i politiken den här mandatperioden pratat om behovet att
snygga upp i kommunen (”bilden av Hällefors”), tycker vi att det är anmärkningsvärt
om kommunen inte ser vinsterna för miljö och medborgare utan endast klubbar
igenom ärendet, bara för att det kommer från SBB och inte från majoriteten i
Hällefors.

Vänsterpartiet Hällefors

Skriv en kommentar