Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Yttrande ärende 10

Yttrande ärende 10, Taxa för flytt, uppställning samt skrotning av fordon Ärendet handlar om att förbättra förutsättningarna att få skrotbilar som står och skräpar runt om i kommunen flyttade. I beslutsunderlaget, under rubrikerna miljö och medborgarperspektiv, anges att man inte funnit några aspekter på frågan. I motsats mot vad majoriteten menar i sitt beslutsunderlag, vill vi framhålla att det finns tydliga vinster ur miljö- och medborgarperspektiv med att skapa förutsättningar för att skrotbilar i högre utsträckning flyttas och demonteras/skrotas. Det här är en fråga som i hög utsträckning engagerar invånare. Att skrotbilar blir stående minskar självklart trivseln för oss som...

Formens hus lika dyrt som upprustning av Kommunhuset

Ombyggnaden av Formens hus till kommunkontor kostar 18 miljoner. Minst. Vänsterpartiets ledamöter Maja Loiske och Katja Ollila blev lovade av dåvarande kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (s) att det inte skulle kosta mer än 9 miljoner. Den budgeten sprack. Vänsterpartiet röstade emot att flytta kommunhuset till Formens hus. I vår budget föreslog vi istället att rusta nuvarande kommunhus för 20 miljoner, utan ny flådig entré och kostsamma flyttar av innerväggar som majoriteten räknat på. Fördelen med Vänsterpartiets förslag var att vi skulle använda kommunhuset till det byggnaden är till för. Samtidigt hade Formens hus kunnat användas till något den...

Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017

Johan Stolpen (v) Inledningsanförande i budgetdebatten juni 2017 Presidium, ledamöter, åhörare, I Vänsterpartiets budgetförslag har vi 10 miljoner mer än majoriteten att lägga på våra välfärdsverksamheter kommande femårsperiod. Det uppnår vi genom att vi har ett lägre budgeterat resultat i motsvarande storlek. Som en konsekvens investerar vi fem miljoner mindre under fem år, och amorterar 3 miljoner mindre. Vår ekonomiska plan utgår från den strategi som vi i Vänsterpartiet anser är den bästa för Hällefors kommuns utveckling. Den handlar det om att i ett omedelbart perspektiv prioritera att invånarna i Hällefors kommun har en lokal välfärd att verkligen lita på,...

Anförande på KF om simhallen

Johan Stolpen (v) Hällefors kommunfullmäktige 21 februari 2017 Presidum, ledamöter, åhörare, radiolyssnare, Den fråga som fullmäktige har att hantera här idag handlar inte om för eller emot simhall, som Socialdemokraterna och Moderaterna av taktiska skäl framställer det. Jag hyser inget principiellt motstånd mot simhallar, tvärtom. Jag förstår dem som vill ha en simhall. Personligen skulle jag gärna vilja ha en simhall i Hällefors. Men det vi har att ta ställning till idag är så mycket mer än så. Det är ingen sak att bryta ut en fråga och säga: vi kan göra det här. Men som folkvald har jag ett...

Angående simhallsbygget

Det finns tre huvudanledningar till att Hälleforsvänstern gillar tanken på att bygga en simhall i Hällefors och är av den uppfattningen att vi bör bygga den lite längre fram. Vi kan se det som en satsning på skolan, då bland annat simning är en del i idrotten. Vi kan se det som en framtidssatsning för att öka attraktionskraften för kommunen och det kan även ses som en satsning för att påverka folkhälsan positivt genom att medborgarna erbjuds ytterligare en motionsform som kan utövas av både ung och gammal. Vi kommer dock inte rösta för förslaget som det ser ut nu...

Motion angående planering av resurser i äldreomsorgen

För att möta förväntade framtida toppar i behovet av platser i äldreomsorgen bör Hällefors kommun inom den närmaste tiden börja bygga ett överskott av korttidsplatser. Överskottet kan hyras ut till grannkommuner som har akut behov av korttidsplatser. När Hällefors kommun har behov av fler permanenta platser, kan korttidsplatser tas i anspråk för detta ändamål. På så sätt skapas en buffert av platser i äldreomsorgen, som kan balansera de toppar som väntas uppstå under vissa perioder. Vi yrkar att förvaltningen uppdras ta fram en plan för fler korttidsplatser som vid låg beläggning kan hyras ut till andra kommuner eller vid behov...

Allmän visstid

Hällefors 2016-09-27 Huvudanförande 5 min vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt   Allmän visstid Att ha en otrygg anställning för med sig oro och stress. 2007 under den borgerliga regeringstiden infördes anställningsformen Allmän visstid. Allmän visstid är den mest otrygga anställningsformen eftersom arbetsgivaren utan motivering kan undvika att ge en fast anställning. EU-kommissionen kritiserar återkommande Sverige för missbruk av visstidsanställningar. Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar i många fall behövs, som vikariat, säsongsanställningar eller arbetstopp. Men vi tycker att det ska finnas objektiva skäl för dem. Därför vill Vänsterpartiet avskaffa anställningsformen allmän visstid. Vi jobbar över hela landet för att regioner och kommuner...

Debatt om kommunhuset

Bild: Kommunalkontoret i Hällefors, arkitekt Dag Ribbing och Brita Snellman, 1950-tal, äldre vykort   Det var Hälleforsvänsterns ordförande Johan Stolpen som frågade ut kommunalrådet Annahelena Jernberg (s) om hennes inställning till kommunhusfrågan på kommunfullmäktige (KF) i december. – Jag tycker Jernberg pratade förbi frågan. Jag fick inget riktigt svar, säger Johan Stolpen. Anledningen till frågan på senaste KF var, enligt Stolpen, att nya omständigheter som påverkar frågan om framtidens kommunhus dykt upp. Det handlar om två saker: När järnvägen genom Hällefors är upprustad kommer godstågen blir fler och längre. Trafikverket har upplyst om att bommarna på Sikforsvägen och Silvergruvvägen samtidigt kommer ligga nere i...

Motion om skyfallsmodulering

MOTION OM SKYFALLSMODULERING Vi upplever redan effekter av klimatförändringarna, och vi behöver förbereda oss för ökande problem. Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår, när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall och långvariga regn innebär att ledningarna bli överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker. Ändrade nederbördsförhållanden, yt- och grundvattennivåer ökar risken för erosion, ras och skred, vilket kan frigöra kemiska ämnen och smittämnen. Markföroreningar som i dag ligger relativt...

Meddelande till invånarna

Meddelande till invånarna Flyktingarna och de som förlorar jobben hos Ovako och underleverantörer tjänar på samma politik. Vi som inte är högst på samhällsstegen tjänar alltid på sammanhållning. Ett gammaldags högerparti som SD har istället devisen: sparka nedåt, slicka uppåt. Vänsterpartiet hade i senaste kommunvalet stöd av 22% av väljarna, vi är Hällefors näst största parti och största oppositionsparti, vi har ett tydligt meddelande till Hällefors invånare: Vi välkomnar de personer som söker en fristad i Hällefors och Sverige! När det finns kommuninvånare som är rädda för att skicka sina barn till skolan, på grund av samhällsklimatet och de politiskt...