Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Interpellation angående revisorsgranskning av Formens Hus

Dessa frågor är till styrgruppen och kommer att besvaras i Kommunfullmäktige 2007-11-12    Till Hällefors kommunfullmäktige 071106 Interpellation angående revisorsgranskning av Formens Hus   Till politikerna i Styrgruppen, Pentti Supponen (s) och Christina Johansson (m) med anledning av revisorsgranskningen av Formens hus och den efterföljande politiska behandlingen.   Vid KF 070213 redovisade revisorerna sin granskning av de uppkomna underskotten i samband med invigningen av Formens Hus. Allvarliga brister påtalades, bla felaktiga kostnadskalkyler och ageranden som resulterade i stark tidspress, mycket dålig kontroll av ekonomin av de inblandade och ingen redovisning av ekonomin i styrgruppens protokoll. Vidare att beslut inte fattades...

Tilläggsförslag till tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt”

Vänsterpartiet tyckte ändå att vissa delar av tillväxtprogrammet var riktigt bra och ville att dessa skulle prioriteras.    KF 071106  (KS §161)     Tilläggsförslag:       Vi föreslår att följande mål/åtgärder prioriteras i ett inledningsskede:   "Transparenta satsningar och förankring hos befolkningen." (s 49) "En måltidssatsning inom offentlig verksamhet skulle leda till många nya arbeten inom näringen: Ut med halvfabrikat och centraliserad mat, in med färska råvaror, gärna lokalproducerade. Det skulle höja statusen för dem som arbetar med mat i offentlig sektor. Efterfrågan skulle skapa en stor marknad för lokalproducerade varor." (s 45)   Vi föreslår att Styrgruppen...

Vänsterpartiets tankar om tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt”

I Kommunfullmäktige 07-11-06 skulle tillväxtprogrammet ”Kokbok för tillväxt” antas. Vi i Vänsterpartiet hade en del funderingar som vi redogjorde för i K.F. Här är de nedskrivna.    KF 071106  (KS §161)     Underlaget för tillväxtprogrammet är en tät, bitvis rörig och spretig text som dessutom innehåller 86 sk åtgärder vilket är olika saker som ska utföras, dvs olika mål. Det är oklart vem som ska utföra åtgärderna, när det ska ske och med vilka resurser. Många av åtgärderna är andra aktörers ansvar tex att inrätta en professur i vetenskap, hantverk och konst vid Örebro universitet. (sid 29). Flera liknande...

Allmän kommunalpolitisk debatt del 2

Denna del handlar om arbetet och attityden i de kommunalpolitiska församlingarna med exempel från Kommunstyrelsen      KF 2007-11-06 Allmän kommunalpolitisk debatt – del 2   Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp ett ämne som diskuteras alltför sällan här i kommunfullmäktige, nämligen den om hur det egentligen står till i de kommunalpolitiska församlingarna. Detta fastän vi har det övergripande ansvaret. Den 16 oktober 2007 deltog jag som åhörare på ett KS sammanträde. Det kändes viktigt för mig som KF ledamot att närvara då några mycket viktiga frågor stod på dagordningen, bland annat skulle den slutliga budgeten tas för 2008. En...

Allmän kommunalpolitisk debatt del 1

Denna första del handlar om den borgeliga regeringens politik och vad den får för konsekvenser i Hällefors   Allmän kommunalpolitisk debatt del1:                                     KF 2007-11-06   Förra året när vi hade denna kommunalpolitiska debatt hade den nya moderatledda regeringen just tillträtt. Från Vänsterpartiet var vi oroliga för hur det skulle gå. Från regeringspartierna uttrycktes tydligare än tidigare en nedvärderande syn på de svagare i samhället både när det gällde människor som har det kämpigt och även kommuner som har det kämpigt. Dom kommunerna är ofta små – ungefär som Hällefors – och ofta belägna i glesbygdsområden – ungefär som Hällefors –...

Frågor till Eero Kumpujärvi, flyktingsamordnare

Dessa frågor har Daniel Törnsten ställt till Eero kumpujärvi till Omsorgsnämndens möte den 21 November    Frågor till Eero Kumpujärvi, flyktingsamordnare i Hällefors kommun.   Jag Daniel Törnsten (V), har tagit del av hyresnämnden i Linköpings protokoll angående ärende 1119-06, Nafisa Khavari och Skarets Fastigheter Aktiebolag. Samt ärende 427-06. Det är med stor bestörtning jag läser att Nils Olav Skaret utför godtyckliga hyrehöjningar, inte följer allmänyttans hyresnivåer, gör upp hyra med tjänsteman på kommunen samt hyr ut lägenheter i dåligt skick. Jag har därför några frågor till Eero kumpujärvi (Jag hänvisar till ärenden som återfinns i fotnoten inom parantes).  ...

Fråga till Penti Supponen i K.F 18/9

En fråga angående revisionens påpekade av stora brister i intern kontroll i projektet Formens hus.    Fråga till Ledamöternas frågestund på K.F 18/9 till Pentti Supponen:   I samband med revisorernas granskning av Formens hus framkom stora brister i den interna kontrollen. I samband med utfrågningen av projektledaren togs beslut i fullmäktige att problemen skall förtecknas och åtgärdas. Vår enda möjlighet till insyn går genom styrgruppen.   Fråga: Hur har detta ärende hanterats och vad har ni i styrgruppen kommit fram till?     Stefan Backius, Vänsterpartiet  Svar: Styrgruppen har inte prioriterat denna fråga.

Hurra! .

Daniel Törnsten ställde en fråga till Rhita Sörling (ordförande i Bildningsnämnden) i Kommunfullmäktige den 19 September, om språkstöd i förskolan. Nu ger kommunen ett sådant stöd till förskolebarnen. Hurra  

Daniel Törnstens interpellation till Assar Granström

En interpellation angående anpassning av av BOABs bostadsbestånd så att stora invandrade familjer har möjlighet att bo hos BOAB istället för att betala rasistiska ockerhyror hos vissa privata hyresvärdar.    Interpellation till BOABs styrelseordförande Assar Granström:   1.På grund av dåliga erfarenheter av privata hyresvärdar, finns det planer på att konvertera existerande bostadsbestånd för att möta efterfrågan på större lägenheter?   2.Har man lättare att få lägenhet i BOABs bestånd om man inte har invandrarbakgrund?   3.Har BOAB en policy som innebär att man inte kan ge rivningskontrakt med rabatterad hyra på rivningsobjekt?   Daniel Törnsten, Vänsterpartiet                      18/9 2007  ...