Vad vill vi?

Vad vill vi?

Arbetet med att formulera målinriktningar för de kommande fyra åren pågår för fullt i både kommunstyrelsen och nämnder. Nedan kan du läsa de inriktningar Koalition 2014 enats om. Klicka (här) för att ladda ner som pdf-dokument.

Hela Hällefors kommun ska leva

Det svåra ekonomiska läget i Hällefors kommun kräver extraordinära åtgärder inom den politiska ledningen av kommunen. Vår bedömning är att en bred, tydlig och stabil politisk överenskommelse som sträcker sig över partigränserna krävs för att skapa ekonomisk stabilitet. Vi vill skapa nya politiska förutsättningar för en levande kommun. Ansvar och långsiktighet skall vara ledorden i Hällefors kommuns utveckling.

Koalition 2014 är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Hällefors Oberoende, Centerpartiet och Vänsterpartiet för mandatperioden 2011-2014. Samarbetet utgår från de fyra partierna som jämbördiga parter och skall präglas av öppenhet och högt i tak. Vi vill möta den kommande mandatperiodens tuffa utmaningar med ödmjukhet, samarbete och tolerans mot både varandra som mot övriga partier, kommunanställda och kommunmedborgare.

Inledande prioriteringsfrågor

Ekonomi

5-årsplanen skall fullföljas för skapa en ansvarsfull ekonomi som är långsiktigt hållbar och politiskt styrbar.

Skola 2010

Byggnationen skall genomföras enligt plan.

Omsorgen

Omsorgen skall omstruktureras utifrån brukarens behov och tillgängliga resurser. En stark politisk ledning och en effektiv organisation är avgörande. Inledande kommer ledningsorganisationen omstruktureras för att skapa förutsättningar för tillträdande förvaltningschef att fortsätta förändringsarbetet utifrån nämndens målsättning att komma inom budgetram.

Grythyttan 56:2

Försäljning av kommunens fastighet Grythyttan 56:2 skall genomföras. Målsättningen är en lösning som tar tillvara på alla parters intressen. Samtal kommer att inledas mellan intressenter och kommunen. En bred och långsiktig bild måste vara ledande i denna fråga.

En levande och attraktiv kommun

Måltiden

Kommunens måltidsprofil skall genomsyra även de måltider som serveras inom kommunens verksamhet. Högkvalitativa råvaror och bra tillredningsmetoder är avgörande för att höja kvaliteten ur närings-, trivsel- och hälsoaspekt. Den kommunala måltidsorganisationen skall därför anpassas för att främja arbetet med detta.

Skolan

Kommunen skall ha en attraktiv skola- och gymnasieskola med riksintag. Vi ska arbeta för att stärka kommunens konkurrensfördelar gällande gymnasial och eftergymnasial utbildning genom exempelvis marknadsföring och utveckling av nya utbildningar inom lokala spetskompetensområden. Att eleverna trivs i kommunen och att det finns ett bra kultur- och fritidsutbud är avgörande för att öka elevernas vilja att söka sig till kommunen och även stanna kvar efter skoltiden.

Kultur och fritid

Utbudet i kommunen och ungdomars möjlighet att själva påverka sin fritid skall stärkas. Hällefors starka föreningstradition är en viktig tillgång i detta. Arbetet med kultur- och fritidsfrågor skall utvecklas och tydliggöras både i den politiska organisationen och den kommunala förvaltningen. Den lokala kulturpolitiken skall också präglas av delaktighet i det regionala kulturstrategiarbetet. Kulturskolans arbete skall vara en viktig del i kommunens profileringsarbete.

BOAB

Hällefors Bostads AB skall utveckla och vara ledande i användandet av miljövänliga driftsalternativ och energikällor. Hällefors Bostads AB är viktigt i kommunens utveckling, värnandet av allmännyttan och det offentliga rummet. I detta är kommunens roll som aktiv ägare central, och ett närmare samarbete skall främjas.

Näringsliv

Näringslivsarbetet skall omstruktureras och intensifieras. Vi vill arbeta för utökade kontakter med företagen i kommunen och bättre möjligheter för nyföretagande är viktiga inslag. Målsättningen är att klättra minst 100 placeringar i Svenskt Näringslivs mätningar av företagsklimatet. En ny organisation kommer att utvecklas och inledande ansvarar fyra koalitionsledamöter i kommunstyrelsen för att utveckla arbetet.

Bilden av Hällefors kommun

Kommunens profilarbete skall utvecklas för att stärka kommunens varumärke. Kommunens strategidokumentet skall därför utvärderas och revideras för att på ett bredare sätt ta tillvara på näringslivets och kommunens skiftande förutsättningar. Kommunens medborgare skall känna delaktighet i bilden av Hällefors kommun.

Formens Hus

Inledningsvis kommer målsättningar inom stiftelsen att diskuteras och samtal inledas med intressenter som kan tänkas bedriva verksamhet i huset.

Infrastruktur

Arbetet med infrastrukturfrågor skall stärkas för att öka tillgängligheten och pendlingsmöjligheter för medborgarna. Ur näringslivssynpunkt är detta en viktig fråga dels för att skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag och dels för att bredda arbetsmarknaden och försörjningsmöjligheterna för kommunmedborgarna. Cykelvägar, förbättrat vägnät och mer kollektivtrafik är prioriterade frågor.

Medborgarfrågor

Medborgarnas delaktighet och inflytande i kommunala frågor skall stärkas. En ny nämnd inrättas med ansvar för demokratifrågor där även kultur- och fritidsfrågor samt Hällefors som EKO-kommun kan inrymmas. Ett medborgarkontor kommer att inrättas för att öka tillgängligheten för medborgarna. Arbetet med medborgarkontoret är påbörjat och arbetsgrupper diskuterar verksamheten för den nya nämnden.