Valprogram 2018

Valprogram 2018

Framtidsplan för Hällefors kommun

Vi vänsterpartister tycker att Hällefors är en fantastisk plats att leva på. Vi vet också att en bruksort 2018 har många utmaningar. Men vi som bor här har stora möjligheter att utveckla kommunen tillsammans. Då behövs en plan för utveckling.

Därför går Vänsterpartiet till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Kommunens välfärdsverksamheter ska stärkas. Lokalpolitiken behöver öppnas upp. Vi ska ha en modern miljö- och klimatpolitik som går hand i hand med utveckling av näringsliv, föreningsliv, kulturliv och landsbygdspolitiken. Vi ska bygga bostäder för framtiden.

Stärk den lokala välfärden för alla invånare i kommunen

Kommunens verksamheter ska hålla högsta kvalitet. Satsningar på kommunens personal är samtidigt satsningar på alla invånare. Det är det mest effektiva sättet att förbättra samhällsservicen för alla oss som bor här.

Med Vänsterpartiet vid makten kommer bemanningsplanering, arbetets styrning och arbetsvillkor att utvärderas. Vi har förtroende för de anställda och deras yrkeskunnande. I äldreomsorgen ska vårdtagarens behov styra, inte minuter i ett planeringssystem. De delade turerna och regeln att alla måste jobba 19 dagar per fyraveckorsperiod oavsett sysselsättningsgrad ska tas bort.

• Mer självstyrande arbetsgrupper i kommunens verksamheter – de som utför arbetet har bäst kännedom om behoven.

• Delade turer och den orimliga 19-dagarsregeln inom äldreomsorgen ska bort.

• Fortsatt frihet från vinstjakt i kommunens välfärdsverksamheter – våra skattepengar ska inte gå till privata konton utan till verksamheten.

• Fasa ut den otrygga anställningsformen allmän visstid ur kommunen verksamhet.

• Påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet driver försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag i varje kommun finansierat av staten.

• Heltid i botten av alla kommunala anställningar – heltid som rättighet, deltid som möjlighet.

• Rätt till rehabiliterande och förebyggande vårdbesök på arbetstid.

• Säkra rutiner för rekryteringar av chefer.

• Upprusta Pihlskolan, gymnasieskolan är en självklar del av framtidens Hällefors.

• Progressiv taxa i äldreomsorgen. Det är rimligt att den som har en mycket låg pension betalar mindre än den med hög pension

En öppen lokal demokrati

Utanför lokalpolitikernas bubbla finns många som inte är lika nöjda med sakernas tillstånd som den nuvarande politiska majoriteten. Vänsterpartiet är en röst för alla som vill se en förändring.

Därför behövs en demokratisk injektion. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att politikerna tjänar kommuninvånarna. Därför måste kommunpolitiken och kommunhuset öppnas upp. Vi vill prova inslag av medborgarbudget – att kommuninvånare blir delaktiga i kommunens budgetarbete – och införa ett ungdomsfullmäktige.

En modern miljö- och klimatpolitik

Vi hälleforsbor lever nära naturen. Här har skogarna och vattnen alltid varit en livsförutsättning. Men Hällefors kommun är inte isolerad från dagens globala klimatförändringar och miljöhot. För att skydda våra naturvärden behöver vi hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

För Vänsterpartiet är inte klimat, näringsliv och landsbygdspolitik skilda områden. Det är klimatsmart om vi hälleforsare gör fler av våra inköp här på orten, det stärker samtidigt de lokala småföretagen och skapar fler jobb. Det är också bra för miljön om vi lägger mer av vår fritid på natur, kultur, idrott och föreningsverksamhet. Vänsterpartiet vill förbättra förutsättningarna för föreningsverksamhet och företagande inom rekreation och naturturism.

• Skapa ett levande centrum i Hällefors – tätare och grönare – som en välkomnande mötesplats för alla, med förbättrade förutsättningar för lokal handel.

• Styra offentliga upphandlingar mot lokala företag.

• Anställa en föreningsstödjare som arbetar utifrån föreningarnas önskemål.

• Fler sammanhängande gröna stråk och cykelvägar i våra tätorter. Cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors.

• Synliggöra våra naturreservat och kulturminnen – bättre förutsättningar för föreningsverksamhet och företagande inom rekreation och naturturism.

• Anta mål och plan för att bli klimatneutral kommun.

• Fortsätt öka andelen närproducerad och lokalproducerad mat inom kommunens verksamheter.

• Satsning på solceller på kommunala byggnader.

• Laddstolpar för elbilar. • Fortsatt högklassig kulturskola – men också synliggöra det rika kulturliv för vuxna som finns i kommunen.

• Skapa alla de förutsättningar kommunen kan för att Lake resort Bergslagen ska genomföra sin etablering i Grythyttan.

• Hällefors ska bli en aktiv medlem i Sveriges ekokommuner igen.

• Verka för bättre kollektivtrafikförbindelser – exempelvis anropsstyrd.

• Chartra bussresor till Örebro på helger.

Bygg bostäder för framtiden

Alla ska kunna finna ändamålsenligt boende i kommunen, både äldre som vill flytta ifrån sitt hus, unga som vill flytta hemifrån, liksom studenter och stora barnfamiljer. Detta är viktigt för invånarnas och kommunens framtid.

Därför vill Vänsterpartiet bedriva en bostadspolitik för framtiden. Kommunen behöver planera för bostadsbyggande och andra investeringar som ger oss som bor i Hällefors ett innehållsrikt liv. Vänsterpartiet är berett att skjuta till ekonomiska medel till det kommunala bostadsbolaget för att finansiera bostadsbyggande.

Vänsterpartiet vill också

• Modernisera Pihlskolans lokaler.

• Nya avdelningar i förskolan för mindre barngrupper och bra lokaler.

• Öppna simhallsutredningen med nya direktiv. Vi måste klara driftkostnaderna på lång sikt också under sämre ekonomiska tider, utan nedskärningar i skola och omsorg.

Det enda vänsterpartiet

Sedan Socialdemokraterna 2013 bjöd in Moderaterna i majoriteten styr högern för första gången Hällefors kommun. Vänsterpartiet är därför det enda vänsteralternativet i höstens val.

I Hällefors kommunval 2014 fick Vänsterpartiet 22 %. Vårt mål nu är att bli största parti. Vi vill ta ledarrollen i en majoritet utan högerpartier. Vänsterpartiet är nyckeln till förändring i Hällefors kommun.