Okategoriserade

Motion: Behåll och utveckla Björskogsnäs

 

26 februari 2013 beslutade KS att uppdra förvaltningen att utreda förutsättningarna för en försäljning av Björskogsnäs. Vid ett par tillfällen har frågan om eventuell försäljning av området lyfts bort från kommunfullmäktiges dagordning.

En kan ställa sig undrande till vilka de politiska motiven till en försäljning av Björskogsnäs skulle vara? Länsstyrelsen påpekar, enligt beslutsunderlag till KS 2012-02-26 och enligt tjänsteskrivelse från Ekonomienheten 2013-06-28 dnr 73.09/265, att det finns stor potential i områdets biologiska och kulturhistoriska värden för turismföretagande och lokal utveckling. Länsstyrelsen önskar att Hällefors kommun behåller reservatet som helhet och ställer sig positiva till ett närmare samarbete runt reservatet. Länsstyrelsen har med statliga medel från Naturvårdsverket bidragit till att kommunen kunnat förvärva fastigheten till ett mycket förmånligt pris, med syfte att använda området till en utveckling av kommunens naturvårds-, ekologiska och turistiska profil. En försäljning skulle innebära ett svek mot myndigheternas intentioner med bidraget och skada Hällefors kommuns anseende i dessa avseenden för lång tid framöver.

2010-11-16 antogs en Naturvårdsplan för Hällefors kommun av ett enhälligt fullmäktige. Denna plan innehåller blandat annat målet att Björskogsnäs skall utveckla och inrymma ett ”Naturens Hus”. Att kommunstyrelsen sedan utrett en försäljning står alltså i bjärt kontrast med uppdragsgivarens önskan om en utveckling av området.

Med kommunen som ägare garanteras en fortsatt god tillgänglighet till naturreservatet för kommunens invånare och turister.  Enligt tjänsteskrivelse dnr 73.09/265 ”[borgar] ett kommunalt ägande av området […] för en långsiktig satsning som främjar folkhälsan”. Det finns stor potential i området för naturskoleverksamhet, sommarcafé, turistinformation med utställning om och guidningar av naturreservat, vandringsleder och andra natursevärdheter i kommunen under sommarhalvåret. Området kan vara ett nav i arbetet med en omställning till ett hållbarare samhälle.

De ekonomiska besparingarna kommunen kan göra vid en försäljning är ytterst små. Det handlar om 70 tkr årligen på en framtida utökad driftsbudget (58 tkr efter 2013 års driftsbudget) och 475 tkr fördelat på tre år för det eftersatta underhållet. Vinsten vid en försäljning av skyddad mark förväntas bli mycket låg och bör betraktas som en högst osäker engångsintäkt. Handlar det om brandsläckning för att få ihop kommunens budget är en försäljning av ett område med stor utvecklingspotential ytterst kortsiktigt agerande. Vi måste ta vara på alla de utvecklingsmöjligheter vi har och göra små men medvetna positiva satsningar för att marknadsföra vår kommun för en hållbar framtid inte minst ur miljö- och hälsoaspekter.

 

Vi yrkar därav följande:

 

att kommunstyrelsen uppdras avbryta sin utredning av försäljning och att kommunstyrelsen istället inleder en utredning samt bred dialog kring utvecklandet av området.

 

att kommunfullmäktige påminner kommunstyrelsen om att området skall utvecklas enligt de av fullmäktige antagna intentionerna i Hällefors kommuns naturvårdsplan.

 

För Vänsterpartiet Hällefors,

 

 

Samuel Eriksson                                       Maria Gustafsson                                      Thomas Eklund

Skriv en kommentar