Förslag

Yrkande rörande arvoden till förtroendevalda

Oppositionens möjligheter i den nya organisationen måste förstärkas. Med liggande förslag urholkas möjligheterna kraftigt och detta ökar deltagandeklyftan mellan majoritet och oppositionen. En opposition som saknar reella och praktiska möjligheter att delta och lägga tid på sitt uppdrag kommer att leda till försämrad dialog och ytterligare polarisering. I detta dialogvakuum mellan de demokratiska partierna finns utrymme för antidemokratiska krafter att växa.

För att säkerställa oppositionens möjlighet till deltagande i det politiska arbetet och för att stärka det demokratiska systemet menar vi därför att en oppositionsrådspott bör inrättas. Syftet med denna pott är att bereda oppositionen goda möjligheter att delta i det politiska arbetet även mellan möten. Det kan handla om att förbereda frågor, bereda budgetförslag, utreda och föra dialog med majoritetsföreträdare och tjänstemän. För att finansiera detta förslag utgår det fasta arvodet för partiföreträdare och ersätts med rätten till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst även för sammanträden där partiföreträdaren inte är invald.

 

Av ovanstående anledning yrkar vi att kommunfullmäktige lägger till följande skrivelse som punkt 3.4 i ”Bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun”:

 

”Oppositionsrådspott

De oppositionspartier som ingår i kommunstyrelsen har rätt till ett fast arvode om 10 % av kommunalrådets arvode per mandat partiet innehar i kommunstyrelsen. Partierna inom oppositionen väljer själva om pengarna skall användas gemensamt eller om de ska tillfalla varje parti enskilt. Om partierna inte enas om en gemensam företrädare väljer de enskilda partierna själva vilken ledamot som arvodet skall tillfalla och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Den ledamot vilken erhåller arvode från oppositionsrådspott skall i tillämpliga delar fullfölja de arbetsuppgifter som åligger partiföreträdare gällande inhämtning och spridning av information. Ledamoten skall även finnas tillgänglig som kontaktyta mellan kommunstyrelsen och partiet som ledamoten företräder. ”

 

Vänsterpartiet Hällefors

Skriv en kommentar