Budget

Ett levande centrum: Budgetförslag

Ett levande centrum

Ett centrum är först och främst en medborgarnas plats. En allmän plats dit olika människor ska ha tillträde och där olika intressen ska samsas. Allmänintresset måste därför ställas över särintressena. Därmed är en samhällsplanerande politisk process ett värderingsarbete samtidigt som det också underbyggs av fakta grundade på sakkunskap. De politiska besluten rör sig i skärningspunkten mellan visioner och prioriteringar utifrån begränsade resurser.

I december 2016 ska Hällefors kommuns översiktsplan (ÖP) stå klar. Där ska den strategiska, långsiktiga och övergripande riktningen för Hällefors kommuns framtida fysiska utformning tydliggöras. Vänsterpartiets målsättning med vårt budgetalternativ är att skapa bästa möjliga förutsättningar inför ÖP-arbetet och den framtida utvecklingen av Hällefors centrum.

Kommunhuset

Vänsterpartiets alternativ skiljer sig från majoritetens genom att vi genomför en full rustning av kommunhuset i det utförande fastigheten har idag. Investeringen genomför vi med kommunens egna medel.

I vårt alternativ används kommunhuset i det ändamål det är byggt och avsett för och ska således varken rivas eller ges någon annan oviss användning. Detta säkrar en tätare centrumbebyggelse vilket är avgörande för att skapa ett levande centrum. Hällefors centrum skulle inte må bra av att glesas ut ännu mer vilket är en uppenbar risk så länge kommunhusets framtid är oviss. Ett bevarat kommunhus stärker de långsiktiga möjligheterna att utveckla ett torg i Hällefors tätort på den plats som har de bästa förutsättningarna för detta, det vill säga det område som är inringat av Kommunhuset, Godtemplargården, Folkets hus, Pekås, Alxanders hus och ICA. Visionen om ett riktigt torg finns det alla möjligheter att väga in ÖP-arbetet.

Formens hus

Formens hus ska också användas ändamålsenligt utifrån sina förutsättningar och de goda möjligheter fastigheten erbjuder. Vi vänsterpartister ser att en funktion som samverkansarena för föreningsliv, näringsliv, kultur, turism och kommunalkontakt skulle vara av största vikt. Vi stödjer innehållet i den rapport som KF gav ekonomichef, fastighetsekonom, FC på bildningsförvaltningen och kultur- och fritidchefen i uppdrag att skriva och som KS fattade beslut på i november 2014.

De ingrepp majoriteten ämnar att genomföra i och med ombyggnationen till kontorslokal innebär en kapitalförstörelse om de fem miljoner kronor som satsades för att bygga huset enligt Faktor 10. Att istället nyttja huset som en lokal samverkansarena i kombinationen med att prägeln som Faktor 10-hus – en symbol för nytänkande och ett hållbart samhälle – behålls, ser vi som en mycket bättre hushållning med våra värden och resurser.

Budgetprocessen

Som budgetprocessen nu ser ut har KS att bereda ett budgetförslag till KF där KS ram endast anges i siffror utan specificering av hur mycket medel som tillfaller olika övergripande verksamhetsområden. KS kommer i praktiken be KF om pengar utan att redovisa vad de ska användas till. Detta är högst ansvarslöst och sätter KF i en prekär situation. KF, där de av väljarna direktvalda företrädarna sitter, skulle därmed endast ha att förhålla sig till siffror: volymerna på KS ram kontra kommunens resultat, utan insyn i det verksamhetsmässiga, politiska innehållet. KF:s vidare uppdrag till KS skulle därmed sakna politiskt innehåll. Denna situation måste undvikas. Den direktvalda och högst beslutande församlingen ska styra den politiska riktningen.

Så länge politiken bakom siffrorna inte synliggörs ser Vänsterpartiet att det är omöjligt för oppositionen att behandla budgetförslaget politiskt. Vänsterpartiet lägger därför ett oppositionsförslag på den egentligen enda del av budgetunderlaget där det är specificerat vad pengarna ska användas till, nämligen investeringsbudgeten. På övriga delar yrkar vi återremiss med motiveringen att KS beredning av ärendet måste innehålla en specificering av hur mycket medel som ska styras till olika verksamhetsområden. I nuvarande beredning av ärendet blir det omöjligt för KF att ta ställning till volymerna på KS ram respektive kommunens resultat.

Vi yrkar

att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med Vänsterpartiets föreslagna investeringsbudget

att övriga delar av budgeten återremitteras med motiveringen att KS beredning av ärendet måste innehålla en specificering av hur mycket medel som ska styras till olika verksamhetsområden

 

Vänsterpartiet Hällefors

Skriv en kommentar