Fullmäktige

Anförande på KF om simhallen

Johan Stolpen (v)

Hällefors kommunfullmäktige 21 februari 2017

Presidum, ledamöter, åhörare, radiolyssnare,

Den fråga som fullmäktige har att hantera här idag handlar inte om för eller emot simhall, som Socialdemokraterna och Moderaterna av taktiska skäl framställer det.

Jag hyser inget principiellt motstånd mot simhallar, tvärtom. Jag förstår dem som vill ha en simhall.

Personligen skulle jag gärna vilja ha en simhall i Hällefors. Men det vi har att ta ställning till idag är så mycket mer än så.

Det är ingen sak att bryta ut en fråga och säga: vi kan göra det här. Men som folkvald har jag ett uppdrag från er väljare som lånat mig makten att i första hand se till helheten när jag fattar beslut i olika frågor.

(Det har mobiliserats en opinion för bygget av simhallen här inne idag. Men vi ska inte glömma att det också finns en opinion där ute som kräver att vi ska se till helheten).

Och när jag gör det, håller inte argumentationen från S och M.

Vi har bra ekonomi nu, vi har råd att driva simhallen, det är det enda som basuneras ut från S och M, och det är en sak. Men hur påverkar en kostnadsökning på 5-6 miljoner per år utrymmet för andra satsningar och prioriteringar? För det är klart att det gör det.

Det går inte att behandla simhallen isolerat, så som S och M uttalat gör.

Det kan vara upplysande för allmänheten att veta att det överhuvudtaget inte förts några politiska diskussioner om konsekvenser av kostnader för simhallen.

Det lägger en dimslöja över ärendet, och det är den dimslöjan som gör att S och M inte lyckas skapa förtroende för projektet hos oss andra, oberoende hur mycket vi gillar tanken på en simhall.

För det kan mycket väl vara rätt att göra en tydlig prioritering av simhall. Men det är inte det vi diskuterat i det här ärendet, därmed har vi inget underlag för en sådan frågeställning, så det kan vi inte säga.

S och M har sopat frågorna om ekonomi, kostnader och drift under mattan, och det är det som stjälper simhallsprojektet för den här vändan.

Ni som blir förbannade om KF inte röstar för en simhallsinvestering idag, ni bör vända ilskan mot hur Socialdemokraterna och Moderaterna har hanterat frågan.

Ordförande,

Fullmäktige skickade frågan på återremiss i november med uppdrag att bland annat ta fram en 10-årig driftsplan. Vi kan titta på den.

Där har vi först en lista med aktuella projekt. Behovet över en tioårsperiod framåt är 256 miljoner kr.

Antagandet från förvaltningen är att vi har 172 miljoner i egna medel för att finansiera detta. Det blir tight att genomföra allt.

Men sedan finns också en lista med investeringsbehov som diskuterats men där politiken inte kommit så långt att det beslutats något och därför finns inga siffror. Vad är det för investeringar det handlar om?

Det handlar exempelvis om centrum i Hällefors tätort – något som kommunstyrelsen jobbat med i två år men ännu inte har några siffror på.

Det handlar om Pihlskolan vars lokaler har ett enormt behov av upprustning, men där jag också bedömer att det finns en informell enighet politiskt om att vi inom kort måste ta ett politiskt helhetsgrepp om gymnasieskolans framtid i Hällefors, och där vi i Vänsterpartiet absolut vill ha en gymnasieskola i Hällefors även i framtiden. Men då vill jag också veta att vi har ekonomiskt utrymme att både investera i byggnaderna och stärka verksamheten vilket ofta är förknippat med ökade kostnader.

Det handlar också om byggande av nytt vårdboende, gamla Kommunhuset, mer avdelningar/paralleller i förskola/grundskola, maskinpark Hällevi med mera.

Grovt räknat runt 200 miljoner ytterligare.

Sammantaget alltså ett investeringsbehov på runt 450 miljoner kronor. Minns antagande för egna medel: 172 miljoner. Samt de ökade driftskostnader som nyinvesteringar ofta för med sig.

Och då har vi inte ens talat om byggande av bostäder än.

Nu börjar vi få en helhetsbild; tack för återremissen och tack för förvaltningens investeringsplan!

Simhallen måste sättas i relation till dessa framtidssatsningar och behov.

Det är en väldigt snäv argumentationslinje S och M ger sig ut på när de isolerar simhallen. Jag har dock hört en mer sofistikerad argumentation: simhallen behöver inte ställas mot något i beslutad investeringsbudget.

Men då pratar vi om något helt annat! För anledningen till det, tålmodiga lyssnare, är att majoriteten helt enkelt inte kommit så långt att man lyckats konkretisera de tidigare nämnda stora strategiska projekten i investeringsbudgeten än.

I teorin kan man naturligtvis säga att vi behandlar vilken fråga som helst isolerat, men verkligheten ser inte ut så, i verkligheten hänger allt ihop.

Och verkligheten kommer komma ikapp.

Kommunens har stora behov i framtiden och det är en god idé att titta på dessa, inklusive simhallen, i ett helhetsperspektiv. Det är till och med brukligt att det är så man gör.

I investeringsplanen ser vi ett koppel av stora strategiska investeringar som är avgörande för hur Hällefors kommun ska utvecklas. Vi kommer sannolikt inte ha råd att genomföra allt. Då måste man ha en politisk strategi för kommunen utveckling, som svarar på: vad ska vi prioritera, i vilken ordning och varför?

Så menar vi i Vänsterpartiet att arbetet med stora investeringar och kommunen framtidsfrågor ska skötas politiskt. Det är så kommunpolitiska styren brukar jobba i det här frågorna. Det är raka motsatsen mot hur S och M i Hällefors hanterat simhallsärendet.

En simhall ligger med i Hälleforsvänsterns strategi för att ta krafttag för fungerande Hällefors, men före den i prioriteringsordning kommer på kort sikt de många byggnader vi har med eftersatt underhåll, ex. gymnasieskolan och underdimensionerad skolmatsal. Likaså en satsning på att stärka vår lokala välfärd och en tydlig uppryckning av centrum.

Med ett vikande skatteunderlag skulle det kunna bli svårt att bära simhallen i framtiden. ALJ har sagt att simhallen är en ödesfråga för att vända befolkningstrenden. Men vi menar att det viktigaste för att vända befolkningsutvecklingen och få ett ökat skatteunderlag är att bygga bostäder, och därför kommer det före simhallen i vår prioriteringsordning.

Det är där vi landar när vi ser till helheten.

Vi yrkar därför på alternativ 2 som innebär att vi inte bygger simhallen och utreder lokalbehovet utifrån den förutsättningen.

Vi lägger också följande tilläggsyrkande:

Att till vårens process med budget 2018 uppdras förvaltningen ta fram alternativ för lösningar på simundervisningens behov med medföljande ekonomiskt underlag.

Tack för ordet!

Skriv en kommentar