Omsorgsnämnd

Försök till utredning arbetstidsmodellerna

På omsorgsnämndens möte i Juni beslutade nämnden att reducering ska ske avseende samtliga arbetstidsmodeller, och att denna kan ske först efter att förhandling enligt MBL § 11 genomförts med berörda arbetstagarparter. Exakt vad en reducering enligt förslaget skulle innebära var osäkert och därför framhölls att konsekvensbeskrivning och riskbedömning måste framtas.

På nämndens nästa möte i september
presenterades material angående detta. Enhetscheferna ställer sig
kritiska till reduceringen på grund av de konsekvenser de ser, så
som ökad användning av vikarier, minskad personaltäthet osv. Vid
detta möte ges även en reviderad förteckning ut innehållandes de
verksamheter som omfattas av arbetstidsmodellerna. Totalt är
utökningen av sysselsättningsgrader 7,06 till en kostnad av 2442,5
tkr.

På nämnden yrkade nämndens
ordförande Lillian Stenquist att man ska riva upp tidigare beslut om
arbetstidsmodellerna, och istället kompensera denna reducering med
reduceringar enligt följande:

ur Östers budget för 2010 ta bort
kontot för Aktiv Vardag Aktivit liv – 196 tkr.
att två dagar läggs på i arbetstid
för Klövermodellen
att förvaltningen får i uppdrag att
redovisa denna besparing, hur den genomförs och den ekonomiska
effekten
att förvaltningen får i uppdrag att
hitta besparningar motsvarande 1,2 miljoner, förslagsvis se över
EU-arbetstiden och OB-ersättningen i Klövermodellen
att förvaltningen ska utreda den
tidigare besparingen på 642,2, tkr inom IFO

Nämnden beslutade enligt detta.

På nämndens sammanträde i oktober
inkommer reduceringsförslag, bland annat enligt föregående beslut:

Två dagar på Klöver och
värmlandsmodellen – 127 tkr
OB-ersättning – 1076 tkr
EU-arbetstider – 3384 tkr
Totala reduceringsförslag ur
föregående beslut: 4587 tkr

Enligt utredning visas att tidigare
förslag om besparing inom IFO om 642,2 tkr är omöjligt på grund
av tidigare beslut om 600 tkr. Alltså krävs mer än de 1,2 miljoner
kr som nämnden gav förvaltningen i uppdrag att hitta, men
reduceringsförslag som väl täcker det upprivna förslaget om
reducering av kostnaden för arbetstidsmodellerna finns inom de
verksamheter nämnden gav som förslag.
Av dessa reduceringsförslag beslutade
nämnden att bifalla Två dagar på Klöver och värmlandsmodellen om
total reducering på 127 tkr.

Vad gäller de andra
reduceringsförslagen avslog nämnden och yrkade återremiss för
vidare beredning. Man efterlyser nu, precis som man gjort under hela
ärendets gång en nettouträkning på vad reduceringar av tex.
arbetstidsmodellerna ger om man räknar med ökade kostande för
vikarier som måste tas in istället. Så exakt vilka reduceringar
beslutet i juni och ett borttagande av arbetstidsmodellerna hade gett
är det ingen som vet, ännu.
Vi vet istället sedan senaste nämnden
att både C och M yrkar avslag på bland annat EU-arbetstiderna för
vidare beredning då de tror att vikarierkostnaderna kommer öka för
mycket och inte ge önskad reducering. Alltså är de i samma båt
som S och V – som rev upp beslutet om arbetstidsmodellerna, av dels
denna anledning samt enligt personalens önskan – då de inte vill
bifalla de reduceringsförslag som istället kommit. Denna mer
noggranna inställning kan man önska att alla nämndledamöter haft
under hela tiden. Man kan sammanfatta med att det var olyckligt att
nämnden över huvud taget tog beslutet i Juni.

Skriv en kommentar