Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Beslut om Gillersgården

På dagens omsorgsnämnd stod frågan kring framtidens äldreboende i Hällefors kommun i fokus. I förslaget som förvaltningen lagt fram låg bland annat nedläggning av Gillersgården med. Då ärendet behandlades presenterade Socialdemokraterna efter ajournering ett förslag där de ville behålla Sörgården men lägga ner Gillersgården. Vänsterpartiet som redan tidigare yrkat att Gillersgården ska vara kvar, hade inför detta möte skrivit ett motförslag till hela förvaltningens beslutsförslag och även enats kring detta med resten av oppositionen innan mötet. I förslaget behålls Gillersgården och istället avvecklas äldreboendet på Sörgården i Grythyttan och servicehuset görs om till trygghetsboende. Förslaget innefattar fler punkter och även...

Förslag: Framtidens äldreboende i Hällefors kommun

Alternativt förslag för framtidens äldreboende i Hällefors kommun att en vårdtyngdsmätning ska göras avseende omvårdnadsbehov 25 timmar eller mer på nya och gamla Björkhaga samt servicehuset i Grythyttan att se över kvarboendeprincipen Sörgårdens ålderdomshem (20 platser) avvecklas under 2010. Besparing om 3,4 Mkr. Omstrukturering av Servicehuset i Grythyttan (20 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Omstrukturering av Servicehuset Gamla Björkhaga (53 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Servicehuset Nya Björkhaga (24 platser) används som vård- och omsorgsboende  för personer med mindre omvårdnadsbehov än boende på Fyrklövern och Gillersgården (boende för personer...

Rapport Omsorgsnämnden 100217

På dagens sammanträde stod återigen budget 2010 i fokus. Nämnden fastslog en ram för verksamheten på 135 miljoner kronor för år 2010. Under debatten föreslog Hällefors Oberoende att anställningsstopp skall gälla för förvaltningen, och efter lite efterforskningar i protokollen framkom nämnden till att ett sådant beslut också togs under 2009 och att detta kunde förlängas, vilket också skedde. Hällefors Oberoende yrkade också på att kontraktet för Sörgården i Grythyttan skulle sägas upp, för att inte förnyas då det löper ut i mars. Här yrkade Socialdemokraterna istället på avslag och då (v)i tyvärr saknade ledamot fanns bara 6 ledamöter närvarande på...

Rapport omsorgen 091216

Då omsorgsnämnden sammanträdde för sista gången för året var de tunga reduceringskraven en stor diskussionspunkt på dagordningen. På grund av den ansträngda ekonomin måste nämnden spara över 18 miljoner kronor 2010. Förvaltningen presenterade återigen ett paket med reduceringar på strax över 18 miljoner. I detta ingick också Gillersgården som en besparing på 5,5 miljoner. Vänsterpartiet presenterade här sitt förslag för att rädda Gillersgården från nedläggning. För att se förslaget i sin helhet klicka här. Bland annat föreslog vi att nämnden inte ska lägga ner Gillersgården utan istället titta på den utredning enhetscheferna tidigare gjort om att reducera Sörgården i Grythyttan....

Förslag Gillersgården

De sjukaste och mest vårdkrävande personerna i kommunen finns på Gillersgården. Därför är Gillersgården med sin närhet till vårdcentralen en oerhört viktig del av omsorgens verksamhet med en stor betydelse både för brukare, personal, anhöriga och alla av kommunens invånare. Gillergården säkrar stora kvalitéer vad gäller vård, boende och måltid och dessa kvalitéer måste vi beakta och istället utveckla så att hela omsorgen kan tillskaffa sig dessa. Vi yrkar därav att nämnden beslutar enligt följande: 1. att Gillersgården inte läggs ner 2. att vi aktualiserar tidigare förslag från samtliga enhetschefer om avveckling av Sörgården (090301) 3. att kostnader för hemtjänsten...

Försök till utredning arbetstidsmodellerna

På omsorgsnämndens möte i Juni beslutade nämnden att reducering ska ske avseende samtliga arbetstidsmodeller, och att denna kan ske först efter att förhandling enligt MBL § 11 genomförts med berörda arbetstagarparter. Exakt vad en reducering enligt förslaget skulle innebära var osäkert och därför framhölls att konsekvensbeskrivning och riskbedömning måste framtas. På nämndens nästa möte i september presenterades material angående detta. Enhetscheferna ställer sig kritiska till reduceringen på grund av de konsekvenser de ser, så som ökad användning av vikarier, minskad personaltäthet osv. Vid detta möte ges även en reviderad förteckning ut innehållandes de verksamheter som omfattas av arbetstidsmodellerna. Totalt är...