Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Vårt yrkande på KF 15/9 på Vision för översiktsplan

Yrkande Vänsterpartiet, Vision för arbetet med översiktsplan Förslaget som ligger från styrgruppen är inte dåligt, och det pekar på viktiga utvecklingsområden. Som vision skulle det dock behöva var spetsigare, och för att bli den vägledning som behövs för att starta ÖP-arbetet, vilket det nu är bråttom med, skulle det vara förtjänt av en mer konkret politisk viljeriktning. Anslaget i styrgruppens vision är att Hällefors ska växa in i det moderna tjänstesamhället. Vi ställer oss tveksamma till om begreppet ”moderna tjänstesamhället” är det som bäst kännetecknar den utveckling vi kan vänta oss de närmast kommande decennierna. Vi ser istället att inriktningen...

Ett levande centrum: Budgetförslag

Ett levande centrum Ett centrum är först och främst en medborgarnas plats. En allmän plats dit olika människor ska ha tillträde och där olika intressen ska samsas. Allmänintresset måste därför ställas över särintressena. Därmed är en samhällsplanerande politisk process ett värderingsarbete samtidigt som det också underbyggs av fakta grundade på sakkunskap. De politiska besluten rör sig i skärningspunkten mellan visioner och prioriteringar utifrån begränsade resurser. I december 2016 ska Hällefors kommuns översiktsplan (ÖP) stå klar. Där ska den strategiska, långsiktiga och övergripande riktningen för Hällefors kommuns framtida fysiska utformning tydliggöras. Vänsterpartiets målsättning med vårt budgetalternativ är att skapa bästa möjliga...

Yrkande rörande arvoden till förtroendevalda

Oppositionens möjligheter i den nya organisationen måste förstärkas. Med liggande förslag urholkas möjligheterna kraftigt och detta ökar deltagandeklyftan mellan majoritet och oppositionen. En opposition som saknar reella och praktiska möjligheter att delta och lägga tid på sitt uppdrag kommer att leda till försämrad dialog och ytterligare polarisering. I detta dialogvakuum mellan de demokratiska partierna finns utrymme för antidemokratiska krafter att växa. För att säkerställa oppositionens möjlighet till deltagande i det politiska arbetet och för att stärka det demokratiska systemet menar vi därför att en oppositionsrådspott bör inrättas. Syftet med denna pott är att bereda oppositionen goda möjligheter att delta i...

Budget med fokus på människan

  Hälleforsvänstern presenterade idag sitt budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde. Vi vill satsa mer pengar på skolan, mer öppettid på Valhalla och Lilla Kvarn samt utveckling av Björskogsnäs. Istället för en budget som bara sätter fokus på en bra ekonomi vill vi nu sätta människan först.   – Det har varit mycket tuffa beslut de senaste åren. Men vi är äntligen på rätt väg nu. Därför gör vi bedömningen att det finns utrymme för att satsa mer på verksamheten i ett läge där det verkligen också behövs för att säkerställa människors behov, säger Johan Stolpen, ordförande för Hälleforsvänstern.   Ett lägre...

Hallå! Hallå, vi finns!

Glesbygdspolitiken är på undantag. Klyftorna ökar i Sverige och för oss som lever och verkar utanför de urbana tillväxtregionerna blir detta för varje år mer och mer uppenbart. Utflyttningen pågår hela tiden. Det finns i dagens Sverige stora problem med att skapa Det goda samhället där alla människor är inbegripna och välkomna. Med ett geografiskt perspektiv blir detta mer än uppenbart. Den digitala revolutionen som skulle rädda glesbygden genom ökade möjligheter till distansarbete och minskade upplevda avstånd ledde istället till att många små lokala försäkringskasse-, arbetsförmedlings- och bankkontor lades ner. Både antalet arbetstillfällen och närheten till social service minskade. Avregleringar...

Motion: Mera cykelvägar i kommunen

Inlämnad till kommunfullmäktige 100413 Behovet av cykelvägar mellan Grythyttan – Hällefors och Hällefors – Sikfors har under många år påtalats. Även en cykelväg ut mot Bredsjö/Hjulsjö har efterfrågats. Fördelarna med cykelvägar för bla ”folkhälsan” och ”arbetspendling” är uppenbara. Dessutom skulle avståndet mellan Grythyttan och Hällefors minska, både i tanken och i praktiken. En allt starkare opinion har växt fram bland medborgarna i kommunen under senaste tiden vilket exempelvis synts på det sociala mediet Facebook där hundratals personer anslutit sig till gruppen ”Vi som vill ha en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan”. Man arbetar även med att få en grundplåt till...

Förslag: Framtidens äldreboende i Hällefors kommun

Alternativt förslag för framtidens äldreboende i Hällefors kommun att en vårdtyngdsmätning ska göras avseende omvårdnadsbehov 25 timmar eller mer på nya och gamla Björkhaga samt servicehuset i Grythyttan att se över kvarboendeprincipen Sörgårdens ålderdomshem (20 platser) avvecklas under 2010. Besparing om 3,4 Mkr. Omstrukturering av Servicehuset i Grythyttan (20 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Omstrukturering av Servicehuset Gamla Björkhaga (53 platser) från särskilt boende med biståndsbeslut till trygghetsboende. Hemtjänst vid behov. Servicehuset Nya Björkhaga (24 platser) används som vård- och omsorgsboende  för personer med mindre omvårdnadsbehov än boende på Fyrklövern och Gillersgården (boende för personer...

Motion om kulturen som en del av en bredare kommunal strategi

Inlämnad 100216 Diskussionen kring kulturen som kommunens övergripande strategi behöver breddas och vitaliseras. Hällefors har utgett sig för att vara bra på kultur, men kulturens roll i den kommunala övergripande strategin har varit otydlig. Exempelvis har detta blivit tydligt i debatten kring Bildningsnämndens framtida skol- och ledningsorganisation för bildningsförvaltningen, och då speciellt rörande Kulturskolans reglemente. Vidare har kulturen på det kommunala planet i Hällefors oftast förknippats med olika estetiska uttrycksformer, men kultur är mycket mer än så. Det handlar om ett levande samhälle, om gemenskap och trygghet, om mötet mellan olika traditioner – i förlängningen vår gemensamma framtid. Vi vill...

Motion angående cook-chill

Inlämnad 100216 Hällefors kommun har måltiden som en övergripande profilinriktning. Vi är kända vida omkring för våra satsningar inom området och befäster vår måltidsstrategi genom resturanghögskolan och Måltidens hus i Grythyttan. Även inom Philskolan bedrivs måltidsutbildning med riksintag. Dessa måltidssattningar har på olika sätt visat att måltiden är större och viktigare än bara den ekonomiska och mättande aspekten. Därför bör även perspektiv som råvarukvalité med exempelvis ekologiskt och närodlade produkter samt måltidstrivsel ges ökat utrymme inom kommunens måltidsverksamhet. För detta krävs en övergång från cook-chill till traditionell matlagning inom den kommunala verksamheten. Vi anser att kommunen i ett steg att...

Förslag Gillersgården

De sjukaste och mest vårdkrävande personerna i kommunen finns på Gillersgården. Därför är Gillersgården med sin närhet till vårdcentralen en oerhört viktig del av omsorgens verksamhet med en stor betydelse både för brukare, personal, anhöriga och alla av kommunens invånare. Gillergården säkrar stora kvalitéer vad gäller vård, boende och måltid och dessa kvalitéer måste vi beakta och istället utveckla så att hela omsorgen kan tillskaffa sig dessa. Vi yrkar därav att nämnden beslutar enligt följande: 1. att Gillersgården inte läggs ner 2. att vi aktualiserar tidigare förslag från samtliga enhetschefer om avveckling av Sörgården (090301) 3. att kostnader för hemtjänsten...