Nyheter

Läs det senaste från Hälleforsvänstern

Reservation

Härmed reserverar vi oss mot första beslutssatsen i §27 KS 2015-08-25, Rapport Björskogsnäs. Besluten i den process som rapporten redogör för har inte fattats i demokratisk ordning. Det har inte funnits någon budget för projektet och avtal har skrivits med skattebetalarnas pengar trots att kostnaden varit okänd och upp till annan aktör. Processen har inte skett i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Därmed har Hälleforsföretagen inte haft chansen att lägga anbud. Ritha Sörling (v) Maja Loiske (v)

Interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande

Till kommunstyrelsens ordförande: Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd? Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt...

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S)

 Till kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S):  Interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet Under kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31 yttrade Vänsterpartiet skarp kritik kring oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet. Grunden för denna kritik är att Vänsterpartiet de senaste åren noterat att majoriteten har: tagit bort gruppledarskapet och mer eller mindre helt tagit bort oppositionens fasta arvoderade tid, samtidigt som man ökat sin egna. Detta skulle enligt majoriteten innebära en besparing. Istället kan vi se att majoriteten budgeterat nästan en miljon kronor mer för politiska kostnader innevarande år. nekat till en oppositionsråds-plats i den nya organisationen. motsatt...

Rapport KS – 18 maj

Inför tisdagens kommunstyrelse var föredragningslistan rekordlång. 70 punkter skulle behandlas av nämndens ledamöter. Då mötet drog igång låg ytterligare 5 ärenden på bordet. Det var bara ett fåtal som var intressanta och som ledde till större debatt. En av de hetare frågorna var angående ansvarsfriheten för BOAB:s styrelse och VD, som tidigare beviljats. Efter en dom i Länsrätten som visade att Birger Antonsson (s) var jävig då beslutet fattades, behövdes beslutet fattas på nytt. Denna gång föll det hela ut annorlunda. Vänsterpartiet höll sin tidigare linje att inte bevilja VD ansvarsfrihet, och att ge styrelsen anmärkning. Det senare fick vi...

Rapport kommunstyrelsen 26/1

Den hetaste punkten på tisdagens kommunstyrelse var frågan om ändring av Kulturskolans reglemente. Till grund för förslaget låg det beslut bildningsnämnden fattat om framtida skol- och ledningsorganisation för bildningsförvaltningen. Mycket kritik har lyfts kring denna fråga då man från flera håll är oroliga för att denna förändring kommer innebära slutet för Kulturskolan som den ser ut idag. Vänsterpartiet delar denna uppfattning och Örjan Fredriksson yrkade därför återigen på återremiss av förslaget. Detta yrkande fann bara stöd hos två av kommunstyrelsens ledamöter, ordförande Peter Carlsson, (s) och Pentti Supponen från samma parti. Samtliga andra ledamöter yrkade bifall till liggande förslag om...

Rapport kommunstyrelsen 091117

På tisdagens kommunstyrelse var skola 2010 en av de stora diskussionspunkterna. Förslag låg om att höja budgeten till 77 miljoner eller att börja bygget utan bollhall. Bakgrunden är ökade kostnader.

Rapport kommunstyrelsen 091020

På gårdagens kommunstyrlse presenterade Vänsterpartiet sitt krispaket. Förslaget om en tillfällig organisation som gett oss möjlighet att effektivt arbeta med den kraftfulla och svåra budgeten, samt möjlighet att utvärdera en ny politisk organisation fann inget gehör hos övriga partier och röstades ner. Förslaget om en rak och ärlig kommunikation till medborgarna fann respons hos samtliga partier och lades till beslutet. Vänsterpartiet föreslog också att minska kommunens budgeterade vinst för år 2010 med 1,4 miljoner kronor. Dessa 1,4 miljoner ville vi istället ge till omsorgsförvaltningen som drabbas hårt i den nya budgeten, så att de får mer pengar till vården av...